29 August 2010

คำศัพท์บทที่ 6 -- 合同磋商

1.磋商 (cuō shāng) = ถกเถียง

2.表达 (biǎo dá) = แสดงออก

3.诚意 (chéng yì) = จริงใจ

4.决定 (jué dìng) = ตัดสินใจ

5.增加 (zēng jiā) = เพิ่ม

6.让步 (ràng bù) = ยอม,อ่อนข้อให้

7.交货 (jiāo huò) = การจัดส่ง

8.付款 (fù kuǎn) = ชำระเงิน

9.方式 (fāng shì) = วิธีการ

10.批次 (pī cì) = งวดการส่งของ

11.撤销 (chè xiāo) = การเพิกถอน,ยกเลิก

12.信用证 (xìn yòng zhèng) = Letter of Credit

13.信任 (xìn rèn) = เชื่อใจ

14.过程 (guò chéng) = กระบวนการ

15.惯例 (guàn lì) = วิธีการที่คุ้นเคย

16.收汇 (shōu huì) = ได้รับเงิน

17.有效期 (yǒu xiào qī) = ระยะเวลาที่มีผล

18.仔细 (zǐ xì) = ระมัดระวัง

19.观察 (guān chá) = พินิจ,สังเกต,ตรวจตรา

25 August 2010

Business Chinese Test (BCT) คืออะไร

แนะนำการสอบ HSK และ YCT ไปแล้ว คราวนี้ เราก็มาทำความรู้จักกับการสอบ BCT กันบ้างนะคะ


Business Chinese Test (BCT) หรือ

商务汉语考试 (shāng wù hàn yǔ kǎo shì)


คือ การจัดสอบวัดความรู้ภาษาจีนเชิงธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ


มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเป็นเกณฑ์ในการวัดความรู้ในการรับคนเข้าทำงานของบริษัทต่างๆ

2.สามารถนำใบประกาศนียบัตรไปใช้สมัครงานได้

3.ใช้ประเมินผลการรับนักเรียนในหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ

4.ช่วยอาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ

5.ช่วยให้นักเรียนทราบระดับผลการเรียนของตนเองว่าอยู่ในระดับใด เพื่อให้พัฒนาในระดับที่สูงขึ้น


การสอบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ

1.สอบฟังและอ่าน

มีคะแนนแต่ละทักษะ 100-500 คะแนน แบ่งตามแต่ละระดับ

คะแนนรวมทั้ง 2 ทักษะ 200-1,000


2.สอบพูดและเขียน

มีคะแนนแต่ละทักษะ 100-500 คะแนน แบ่งตามแต่ละระดับ

คะแนนรวมทั้ง 2 ทักษะ 200-1,000


โดยสามารถเลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้

ผลสอบใช้ได้ 2 ปีนับจากวันประกาศ

ใบประกาศนียบัตรจะออกให้เมื่อสอบได้ระดับ 2 ขึ้นไปเท่านั้น


การสอบมีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ 1 ไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนธุรกิจได้

ระดับ 2 สามารถพูดสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจได้ระดับพื้นฐาน

ระดับ 3 สามารถพูดสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพได้ในระดับพอใช้

ระดับ 4 สามารถพูดสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจอย่างมีทักษะได้ในระดับดี

ระดับ 5 สามารถสื่อสารภาษาจีนธุรกิจได้อย่างเหมาะสม


คะแนนสอบของแต่ละระดับ

ระดับ    คะแนนของแต่ละทักษะ   คะแนนรวมทั้ง 2 ทักษะ
  1        0-100              0-200
------------------------------------------
  2      101-200            201-400
------------------------------------------
  3      201-300            401-600
------------------------------------------
  4      301-400            601-800
------------------------------------------
  5      401-500            801-1000
------------------------------------------

จำนวนข้อสอบ และเวลาในการสอบ

BCT (การฟัง-การอ่าน)

หัวข้อ     จำนวนข้อสอบ       เวลาสอบ


การฟัง       50 ข้อ         40 นาที
---------------------------------
การอ่าน      50 ข้อ         60 นาที
---------------------------------
รวม       100 ข้อ        100 นาที
---------------------------------


BCT (การพูด-การเขียน)

หัวข้อ     จำนวนข้อสอบ      เวลา
การพูด       2 ข้อ       10 นาที (รวมเวลาในการเตรียมตัวและบันทึกเทป)
----------------------------------------------
การเขียน      2 ข้อ       40 นาที
----------------------------------------------
รวม         4 ข้อ       50 นาที
----------------------------------------------


วิธีสอบ มีทั้งใช้กระดาษคำถาม และใช้คอมพิวเตอร์


ตัวอย่างข้อสอบ


1.การฟัง-การอ่าน

2.ถอดความจากเทป Part การฟัง 50 ข้อ

3.การพูด

4.ถอดความจากเทป Part การพูด

5.การเขียน

 หากเพื่อนๆ ต้องการฟังเทปข้อสอบ สามารถดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่

หรือ 


โดยเลือกวิชาที่ต้องการทดสอบ 
แล้วตอบข้อมูลส่วนตัวเพียง 20 วินาที 
ก็สามารถเข้าสู่แบบทดสอบได้แล้ว

--------------------------------------------------------
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:

HSK คืออะไร

YCT คืออะไร

16 August 2010

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน YCT (ใหม่) ปี 2010มาทำความรู้จักกับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน YCT กันค่ะ


YCT (Youth Chinese Test, formerly Young Learners Chinese Test)

中小学汉语考试


YCT (ใหม่) เป็นวิธีหนึ่งในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบมาตรฐานสากล เป็นการทดสอบเพื่อให้ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีภาษาแม่ที่มิใช่ภาษาจีน มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันและการเรียนได้


แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วน คือ
1. การสอบข้อเขียน
2. การสอบพูด

ซึ่งการสอบ 2 รูปแบบนี้จะแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง ผู้สอบจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

การสอบข้อเขียน จะสอบในระดับของ YCT 1 , YCT 2 , YCT 3 , YCT 4

การสอบพูด
YCT ระดับต้น   เทียบเท่ากับ YCT 1,2,3
YCT ระดับกลาง  เทียบเท่ากับ YCT 4

ดังนี้


การสอบข้อเขียน         การสอบสนทนา
  YCT 4            YCT ระดับกลาง
------------------------------
  YCT 3            YCT ระดับต้น 
  YCT 2                       
  YCT 1       
------------------------------              


มาตรฐานของระดับ YCT

YCT 1 คือผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่าย ๆ และสามารถเรียนต่อในระดับต่อไปได้

YCT 2 คือผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนได้อย่างง่าย ๆ ในการติดต่อสื่อสาร การแสดงความต้องการ อย่างเป็นลักษณะรูปธรรม

YCT 3 คือผู้เรียนใช้ภาษาจีนสนทนาได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงการติดต่อสื่อสาร

ในระดับนี้จะเทียบได้กับการสอบ HSK ระดับ 2

YCT 4 คือผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อภาษาจีน การท่องเที่ยวในประเทศจีน ตลอดจนการติดต่อสัมพันธ์ พบปะ แลกเปลี่ยนสิ่งที่พบเห็น

ในระดับนี้จะเทียบได้กับการสอบ HSK ระดับ 3


เปรียบเทียบระดับต่าง ๆ ของการสอบ YCT (ใหม่)และ HSK(ใหม่)


HSK (ใหม่)     YCT (ใหม่)     จำนวนคำศัพท์
HSK ระดับ6          -       5,000 คำขึ้นไป
--------------------------------------
HSK ระดับ5          -       2,500
--------------------------------------
HSK ระดับ4          -       1,200
--------------------------------------
HSK ระดับ3      YCT ระดับ4      600
--------------------------------------
HSK ระดับ2      YCT ระดับ3      300
--------------------------------------
HSK ระดับ1      YCT ระดับ2      150
--------------------------------------
    -         YCT ระดับ1       80
--------------------------------------


จุดประสงค์การสอบ

การสอบ YCT (ใหม่) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเรียนภาษาจีนและผู้เรียนมีความภาคภูมิใจที่บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ตามหลักการที่ว่า
“ การเรียนและการสอบเป็นของคู่กัน”

รูปแบบการสอบและสภาพการเรียนการสอนภาษาจีนแบบสากลของผู้เรียนในปัจจุบันนี้ ได้ใช้ตำราเรียนที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนอย่างมาก ดังคำที่ว่า “การสอบสอดคล้องกับการสอน , การสอบสอดคล้องกับการเรียน”


ประโยชน์ของการสอบ YCT (ใหม่)

1. เพื่อให้เข้าใจตนเอง เป็นข้อมูลให้ตนเองสามารถพัฒนาการเรียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

2. เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน

3. นำผลการประเมินค่าด้านการเรียนการสอนหรือผลของการอบรมภาษาจีนขององค์กร และสถาบันต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลพื้นฐาน

4. เพื่อเป็นหลักฐานของผู้สอบว่า ได้สอบ HSK ในบางระดับแล้ว


ค่าลงทะเบียนสอบ

   ระดับ       ค่าสมัคร
YCT ระดับ1    100 บาท
-------------------
YCT ระดับ2    200 บาท
-------------------
YCT ระดับ3    300 บาท
-------------------
YCT ระดับ4    400 บาท
-------------------


ทดลองทำข้อสอบ (เลือกทำได้ทั้ง 4 ระดับ)

เมื่อกดเลือกแล้วว่าเราจะทำข้อสอบระดับไหน ก็ต้องตอบแบบสอบถามง่ายๆ 5 ข้อก่อนค่ะ

คำถามก็คือ


1.你从哪知道汉语考试的
How did you get to know about the Chinese test
คุณรู้ข่าวการสอบภาษาจีนจากที่ไหนหรอ


2.你学习汉语多长时间了
How long have you been learning Chinese
คุณเรียนภาษาจีนมานานแค่ไหนแล้วล่ะ


3.国籍
Nationality
เชื้อชาติอะไรหรอ


4.母语
Mother Tongue
ภาษาแม่ล่ะ


5.你为什么要学习汉语
Why do you want to learn Chinese
แล้วทำไมถึงอยากเรียนภาษาจีนล่ะจ๊ะ


เราก็เลือกไปตามตัวเลือกที่ให้มา เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Submit แล้วก็เริ่มทำข้อสอบได้เลยจ้า


ข้อสอบจะมีให้เฉพาะการอ่านและการเขียนเท่านั้น และจับเวลาทำด้วย พอทำข้อสอบเสร็จก็จะมีเฉลย แล้วก็บอกคะแนนด้วยล่ะ ว่าเราได้กี่คะแนน

ลองทำดูนะคะ
----------------------
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:

HSK คืออะไร


BCT คืออะไร
----------------------
ข้อมูลจาก : สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบคุณค่ะ ^^

15 August 2010

คำศัพท์ที่ควรรู้ในการสอบ HSK แบบใหม่ ทั้ง 6 ระดับ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันหยุดยาวที่ผ่านมาคงได้พักผ่อนกันเต็มที่แล้วนะคะ

วันนี้มีสิ่งดีๆ ที่จะนำเสนออีกแล้วค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ควรรู้ในการสอบ HSK แบบใหม่ แต่ละระดับค่ะ มีตั้งแต่ระดับ 1-6 เลยก่อนอื่นก็ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบ HSK แบบใหม่ ที่เริ่มใช้ในปี 2010 นี้ก่อนนะคะ


HSK : Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试)
(Chinese Proficiency Test)


เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยดำเนินการสอบ ออกใบประกาศนียบัตร และออกผลสอบโดยคณะกรรมาธิการ HSK แห่งปักกิ่ง


การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ


1.การสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 6 ระดับ คือ ระดับ 1- ระดับ 6


2.การสอบพูด แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น, ระดับกลาง และระดับสูง


การสอบข้อเขียนภาษาจีน แบ่งระดับดังนี้


ระดับ 1 เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ
รู้คำศัพท์อย่างน้อย 150 คำ ค่าสอบ 500 บาท

มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังและอ่าน อย่างละ 20 ข้อ


ระดับ 2 เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
รู้คำศัพท์อย่างน้อย 300 คำ ค่าสอบ 600 บาท

มีข้อสอบทั้งหมด 60 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟัง 35 ข้อ และอ่าน 25 ข้อ

ระดับ 3 เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น
รู้คำศัพท์อย่างน้อย 600 คำ ค่าสอบ 700 บาท

มีข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟัง 40 ข้อ อ่าน 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อระดับ 4 เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว
รู้คำศัพท์อย่างน้อย 1,200 คำ ค่าสอบ 800 บาท

มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟัง 45 ข้อ อ่าน 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ


ระดับ 5 เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนได้เข้าใจ ฟังรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีนเข้าใจ และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้
รู้คำศัพท์อย่างน้อย 2,500 คำ ค่าสอบ 1,000 บาท

มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟัง 45 ข้อ อ่าน 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ

ระดับ 6 เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว
รู้คำศัพท์อย่างน้อย 5,000 คำ ค่าสอบ 1,200 บาท

มีข้อสอบทั้งหมด 101 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟัง 50 ข้อ อ่าน 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ

การสอบพูด ใช้วิธีการบันทึกเสียงในการสอบ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ


ระดับต้น ค่าสอบ 400 บาท
ระดับกลาง ค่าสอบ 500 บาท
ระดับสูง ค่าสอบ 600 บาท


ผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ 4 ขึ้นไปจึงจะสามารถสมัครสอบพูดได้ โดยการสมัครสอบข้อเขียนและสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน


เพื่อนๆ สามารถดาวน์โหลด คำศัพท์ต่างๆ ที่ควรรู้ในการสอบ HSK แบบใหม่ ได้จากลิ้งค์ข้างล่างค่ะ


ระดับ 1 คำศัพท์ 150 คำ


ระดับ 2 คำศัพท์ 300 คำ


ระดับ 3 คำศัพท์ 600 คำ


ระดับ 4 คำศัพท์ 1,200 คำ


ระดับ 5 คำศัพท์ 2,500 คำ


ระดับ 6 คำศัพท์ 5,000 คำ


ลองดูนะคะ ว่าตอนนี้เรารู้จักคำศัพท์กันกี่คำแล้ว ^_^

หรือจะดูตัวอย่างข้อสอบ HSK แบบใหม่ ได้ ที่นี่ ค่ะ
-------------------------------------------------------------
*หมายเหตุ 5 มี.ค.60 แก้ไขลิ้งค์ให้แล้วนะคะ สามารถกดเพื่อดาวน์โหลดคำศัพท์ได้ค่ะ --> เมื่อกดลิ้งค์แล้ว เลือก ดาวน์โหลดผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ


-------------------------------------------------------------

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:

YCT คืออะไร 

BCT คืออะไร
-------------------------------------------------------------
ขอขอบคุณ www.shef.ac.uk สำหรับคลังคำศัพท์ค่ะ

11 August 2010

เพลงวันแม่--ภาคภาษาจีน

            เข้าสู่เทศกาลวันแม่แล้วนะคะ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของวันแม่
ก็จะขอนำเพลงเกี่ยวกับแม่แบบจีนๆ มาให้ฟังกันค่ะ

        เพลงนี้มีชื่อว่า 世上只有妈妈好 (shì shàng zhǐ yǒu mā mā hǎo) แปลเป็นไทยได้ความว่า แม่ดีที่สุดในโลก หัดร้องไว้ให้คุณแม่ฟังนะคะ ^^

10 August 2010

ศัพท์แสดงอารมณ์ต่างๆ-->ชัง Disgust 厌恶 (yàn wù)

ชัง Disgust 厌恶 (yàn wù) เหยียดหยาม Contempt 鄙视 (bǐ shì) ดูถูก Disdain 轻视 (qīng shì) ดูหมิ่น Scorn 貌视 (mào shì) เกลียดชัง Abhorrence 痛恨 (tòng hèn) รังเกียจ Aversion 厌恶 (yàn wù) เบื่อหน่าย Distaste 厌烦 (yàn fán) ขยะแขยง Revulsion 嫌恶 (xián wù) ข้อมูลจาก : MY MOODS MIND MAP (TANYA PHONANAN)

09 August 2010

ศัพท์แสดงอารมณ์ต่างๆ-->รัก Love 爱(ài)

รัก Love 爱(ài) ยอมรับ Acceptance 接受 (jiē shòu) อบอุ่น Friendliness 温馨 (wēn xīn) ไว้วางใจ Trust 信任 (xìn rèn) กรุณา Kindness 仁慈 (rén cí) ผูกพัน Affinity 眷恋 (juàn liàn) หลงเสน่ห์ Infatuation 醉心 (zuì xīn) บูชา Devotion 崇拜 (chóng bài) รักฉันพี่น้อง รักเผ่าพันธุ์ Agape 迷呆 (mí dāi) คลั่งรัก Adoration 爱慕 (ài mù) ข้อมูลจาก : MY MOODS MIND MAP (TANYA PHONANAN)

08 August 2010

ศัพท์แสดงอารมณ์ต่างๆ-->ทุกข์ Sadness 痛苦 (tòng kǔ)

มาต่อกันที่ อารมณ์ความทุกข์กันนะคะ ทุกข์ Sadness 痛苦 (tòng kǔ) ระทมทุกข์ Grief 悲痛 (bēi tòng) เศร้าใจ Sorrow 悲伤 (bēi shāng) หดหู่ Cheerlessness 消沉 (xiāo chén) เปล่าเปลี่ยว Gloom 孤单 (gū dān) ซึมเศร้า Melancholy 忧郁 (yōu yù) สมเพชตนเอง Self-pity 自悯 (zì mǐn) อ้างว้าง Loneliness 孤寂 (gū jì) โศกเศร้า Dejection 忧伤 (yōu shāng) สิ้นหวัง Despair 绝望 (jué wàng)
ภาวะซึมเศร้า Depression 忧伤状态 (yōu shāng zhuàng tài)
ข้อมูลจาก : MY MOODS MIND MAP (TANYA PHONANAN)

ศัพท์แสดงอารมณ์ต่างๆ-->ชัง Disgust 厌恶 (yàn wù)

ศัพท์แสดงอารมณ์ต่างๆ-->รัก Love 爱(ài)

ศัพท์แสดงอารมณ์ต่างๆ-->สุข Enjoy 幸福 (xìng fú)

06 August 2010

ศัพท์แสดงอารมณ์ต่างๆ-->สุข Enjoy 幸福 (xìng fú)

วันนี้ กี่อารมณ์?

How do you feel today?

今天几种心情?(jīn tiān jǐ zhǒng xīn qíng)

วันนี้ขอนำเสนอในเรื่องคำศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับการแสดงอารมณ์


ข้อมูลจาก : MY MOODS MIND MAP (TANYA PHONANAN)


เริ่มกันที่ อารมณ์แสดงความสุขกันค่ะ


 สุข    Enjoy    幸福   (xìngfú)

สำราญใจ       Bliss                 快活 (kuài huó)


พอใจ            Contentment     满意 (mǎn yì)


โล่งอก          Relief                宽心 (kuān xīn)


สนุกสนาน      Joy                   乐趣 (lè qù)


สุขใจ            Happiness        快乐 (kuài lè)


เคลิบเคลิ้ม     Rapture             狂喜 (kuáng xǐ)


ซาบซ่า          Thrill                 发抖 (fā dǒu)


พึงพอใจ        Sensual pleasure 愉快 (yú kuài)


ภูมิใจ             Pride                自豪 (zì háo)


เพลิดเพลิน     Amusement       投入 (tóu rù)


ยินดี              Delight              喜悦 (xǐ yuè)


ปลาบปลื้ม      Ecstasy             兴奋 (xīng fèn)


เพ้อฝัน           Whimsy             任意 (rèn yì)


เคลิ้มสบาย      Euphoria           昏昏欲睡 (hūn hūn yù shuì)


ถูกใจ             Satisfaction        称心 (chèn xīn)


อิ่มอกอิ่มใจ      Gratification       心满意足 (xīn mǎn yì zú)


อาการพลุ่งพล่าน      Mania         病狂 (bìng kuáng)

02 August 2010

ชื่อธนาคารในประเทศไทย (ฉบับภาษาจีน)


สวัสดีค่ะ!! หลายๆ คนคงสงสัยใช่ไหมคะ ว่าธนาคารต่างๆ ในบ้านเราเนี่ย นอกจากมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีชื่อเป็นภาษาจีนบ้างรึเปล่า?? ถ้ามีแล้วจะชื่อว่าอะไรบ้าง??

วันนี้ก็ได้รวบรวมรายชื่อธนาคารต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย (เท่าที่พอรวบรวมได้)ฉบับภาษาจีนมาให้ดูกันค่ะ ^_^

ธนาคารแห่งประเทศไทย (The Bank of Thailand : BOT)

泰国国家银行 (tài guó guó jiā yín háng)

ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank :BBL)

盘古银行 (pán gǔ yín háng)

ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank : KTB)

泰京银行(tài jīng yín háng)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bank of Ayudhya : BAY)

大城银行 (dà chéng yín háng)

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

泰华农民银行 (tài huá nóng mín yín háng)

ธนาคารทหารไทย (TMB Bank Public Company Limited : TMB)

泰军人银行 (tài jūn rén yín háng)

ธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank : SCB)

汇商银行 (huì shāng yín háng)

ธนาคารนครหลวงไทย (Siam City Bank Public Company Limited : SCIB)

京都银行 (jīng dōu yín háng)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Government Housing Bank : GHB)

住宅银行(zhù zhái yín háng)

ธนาคารออมสิน (Government Saving Bank : GSB)

储蓄银行 (chǔ xù yín háng)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Bank for Agriculture And Agricultural Co-operatives : BAAC)

农业合作银行(nóng yè hé zuò yín háng)

ธนาคารทิสโก้ (TISCO Bank Public Company Limited :TISCO)

铁士古银行(tiě shì gǔ yín hang)

ธนาคารยูโอบี (United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited : UOB)

大华银行(泰国)(dà huá yín hang (tàiguó))

ธนาคารธนชาต (Thanachartbank : TBANK)

泰纳昌银行 (tài nà chāng yín háng)

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited : ICBC)

中国工商银行 (zhōng guó gōng shāng yín háng)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)(Standard chartered Bank (Thai) :SCBT)

渣打银行 (zhā dǎ yín háng )

-------------------------------------------------------
ขอขอบคุณ : http://zhidao.baidu.com/question/135002969.html?si=3 (และเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งขออภัยที่ไม่ได้จดไว้ว่ามาจากเว็บไซต์ใดบ้าง เนื่องจากได้ค้นเก็บไว้นานมากๆ แล้ว กลับมาตามหาอีกครั้งก็ไม่เจอแล้วค่ะ T_T)

01 August 2010

เก็บตกจากบทที่ 5สรุปเนื้อหาจากบทที่ 5


ในบทที่ 5 นี้ หลี่อีหมินและซูซาน ได้ไปดูตัวอย่างสินค้าที่บริษัทของเฉียนเยว่เจวียน และได้สอบถามถึงประสิทธิภาพต่างๆของสินค้า

สุดท้าย หลี่อีหมินรู้สึกพึงพอใจในสินค้าเป็นอย่างมาก


คำศัพท์สำคัญที่ควรจำในบทที่ 5 คือ


1.外观 (wàiguān) = ลักษณะ, รูปร่างที่ปรากฏให้เห็น (ใช้เฉพาะกับสิ่งของเท่านั้น),รูปร่างภายนอก


ภายนอกสวยงาม/ดูดี = 外观好看

2.造型 (zàoxíng) = รูปทรง 

รูปทรงสวยงาม = 造型美

3.光洁度 (guāngjiédù) = ความแวววาว (ของสินค้า เช่น ตู้เย็น ก็จะมีความแวววาวที่สะท้อนให้เห็นเป็นเงาได้)

แวววาวมาก = 光洁度高


4.性能 (xìngnéng) = ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพดี = 性能好 / ประสิทธิภาพไม่ดี = 性能不好

5.噪音 (zàoyīn) = เสียง (ใช้กับเสียงทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เสียงแอร์ เสียงตู้เย็น)

เสียงดัง = 噪音大 / เสียงเบา = 噪音小

แถมกันอีกนิด


จากเนื้อเรื่อง จะมีการพูดถึงสัญลักษณ์การรับประกันความปลอดภัยของสินค้าด้วย ตรงประโยคที่ว่า

钱玉婷:李先生,你看,这儿有美国的安全认证标志UL
...........Lǐ xiān shēng, nǐ kàn, zhè er yǒu měi guó de ān quán rèn zhèng biāo zhì UL。
...........คุณหลี่คะ ดูนี่สิ มีเครื่องหมาย UL รับประกันความปลอดภัยของอเมริกาด้วย


เครื่องหมายรับประกันความปลอดภัยของสินค้า ในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น

ประเทศไทย ใช้เครื่องหมาย มอก.เป็นตัวแทนของเครื่องหมายมาตรฐาน ที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท คือ


 
 

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และเพื่อป้องกันการเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศโดยผู้ผลิต จำหน่าย และนำเข้าแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานด้วยความสมัครใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นหลักประกันให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพคุ้มค่า สมราคา

 เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่ยอมรับ และสามารถประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 
ประเทศอเมริกา  ใช้สัญลักษณ์ UL (Underwriter Laboratories Inc.)


ประเทศจีน ใช้สัญลักษณ์ QS (QUALITY SAFE/质量安全zhìliàng'ānquán)  ในผลิตภัณฑ์อาหาร

และใช้สัญลักษณ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  เช่น

- CCC (China Compulsory Certification/中国强制认证 zhōng guó qiáng zhì rèn zhèng)

- CCIB (China Commodity Inspection Bureau)

- CCEE (长城标志 cháng chéng biāo zhì)


สัญลักษณ์ CCC

สัญลักษณ์ CCIB

สัญลักษณ์ CCEE (长城认证)

 
ขอขอบคุณ http://www.streesmutprakan.ac.th